قالب خاص

وقتی قالب بندی يک عضو بتنی را نتوان با استفاده از قالب بتن استاندارد انجام داد براي آن عضو بايد قالب فلزی بتن خاص طراحی شود.

قالب بتن خاص فلزی معمولاً براي سطوح داراي اشکال نامنظم, منحني و داراي زواياي غير قائم ساخته مي شوند.

در طراحي اين نوع از قالب فلزی بتن علاوه بر معيارهاي باربري و تغيير شکل بايد امکان باز و بسته کردن و حمل و تنظيم قالب بتن خاص نيز در نظر گرفته شود.

نمایش 11 نتیحه